Disclaimer

Privacy beleid
MissionCycles stelt de interesse in haar producten en het bezoek aan de website zeer op prijs. Bij MissionCycles is het noodzakelijk dat u de persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor MissionCycles belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat MissionCycles op bepaalde momenten informatie van u nodig heeft. Persoonlijke informatie die aan MissionCycles geeft, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u aan MissionCycles persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van MissionCycles te ontvangen – bijvoorbeeld bij een bestellen, een brochureaanvraag of andere informatie over MissionCycles – is het mogelijk dat MissionCycles die gegevens verzameld en opslaat. Dit stelt MissionCycles in staat de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of download, is het mogelijk dat MissionCycles dit bezoek nagaat, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit MissionCycles inzicht in het onderdeel van de website dat u heeft bezocht. De informatie die MissionCycles van u heeft verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekt MissionCycles niet aan derden die geen partner van MissionCycles is. De website kan links bevatten naar andere dan de MissionCycles website. MissionCycles is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van dergelijke websites.

Geldende wetten / geschillen
Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Amsterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.

Algemene voorwaarden gebruik website
De pagina's en overige inhoud van de website van MissionCycles, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de inhoud zijn eigendom van MissionCycles of haar joint-venturepartners en/of hun licentiehouders. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van MissionCycles, tenzij anders aangegeven. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de MissionCycles website bevat beelden die onder het auteursrecht van de betreffende leveranciers vallen.

Alle opgaven door MissionCycles van getallen, maten, gewichten, kleuren, specificaties, eigenschappen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. MissionCycles staat er niet voor in dat zich ter zake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten en fouten in specificaties op de website www.missioncycles.nl, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van MissionCycles, binden MissionCycles niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.

De informatie die op de website van MissionCycles wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Aan MissionCycles gezonden informatie
Wanneer u MissionCycles informatie of materiaal toestuurt, verschaft u MissionCycles het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sub licentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat MissionCycles geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.

Wetgeving
Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.